На 24.03.2020 г. “ПЕТЯ-ИН” ЕООД сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.078-0002 „По-здравословни условия на труд и социални придобивки в “ПЕТЯ-ИН” ЕООД и “ИРИНПРО” ЕООД“ по ОП “РЧР”.
Сключеният административен договор е тристранен и включва следните три страни:
Министерство на труда и социалната политика,
ПЕТЯ-ИН ЕООД и
МИГ Радомир- Земен.
Общият бюджет на проекта е 110 161,90 лв и е финансиран изцяло по процедура BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е 110 161,90 лв, от които 93 637,61 лв. европейско финансиране и 16 524,29 лв. национално финансиране.
Целите на проекта са насочени към подобряване условията на работната среда д “ПЕТЯ-ИН” ЕООД и “ИРИНПРО” ЕООД чрез въвеждане на мерки за подобряване на условията на труд, безопасността при работа и осигуряване на социални придобивки. Одобрената сума е предназначена за финансиране на следните дейности:
Дейност 1. „Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; Поддейност 1.1.2. Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения свързани с подобряване на условията на труд в “ПЕТЯ-ИН” ЕООД и „ИРИНПРО“ ЕООД“. Предвижда се закупуване на:
1 брой система за пожароизвестяване за складовата база на „ПЕТЯ-ИН” ЕООД,
1 брой система за мълниезащита и заземяване за магазина на “ПЕТЯ-ИН” ЕООД.,
1 брой центробежен прахов вентилатор с изнесен двигател в цеха на „ИРИНПРО“ ЕООД
33 броя LED осветителни тела с прилежащо оборудване в цеха на „ИРИНПРО“ ЕООД,
По 1 брой Оборудване за отопление и охлаждане в полза на работещите както в “ПЕТЯ-ИН” ЕООД, така и в “ИРИНПРО” ЕООД.
От реализацията на тази дейност ще се възползват общо 25 души, работещи в “ПЕТЯ-ИН” ЕООД и “ИРИНПРО” ЕООД
Дейност 2: Подобряване на социалния климат в предприятието чрез предоставяне на възможности за отдих, почивка и спортуване и улесняване на служителите по време на работния процес в предприятието. Ще бъдат оборудване и обзаведени 2 помощения за почивка и хранене в “ПЕТЯ-ИН” ЕООД.
От резултата от тази дейност ще се възползват общо 21 души, работещи в “ПЕТЯ-ИН” ЕООД
Всички дейности по проекта следва да приключат не по-късно от 24.12.2020 г