Обявяване на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Закупуване на оборудване за газово отопление за нуждите на работещите в „ПЕТЯ-ИН“ ЕООД и „ИРИНПРО“ ООД“, с три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Закупуване на система за газово отопление и охлаждане на магазина и административната част на “ПЕТЯ-ИН” ЕООД, включваща:
-газови отоплители за помещенията в магазинната и административната част- топловъздушен апарат модулационен газов, с топлообменник, произведен от S-образни тръби и максимална изходящ мощност- 49,5 KW- 2 БРОЯ ,
– газов стенен котел с мощност 28 KW с терморегулатор- 1 БРОЙ.
Прогнозна стойност за обособена позиция 1- 41 000 лв.
Обособена позиция 2: Закупуване на оборудване за газово отопление на складовата база на „ПЕТЯ-ИН“ ЕООД, включващо 1 брой топловъздушен апарат на пропан, с директно отопление, с непосредствено вдухване на отоплителния въздух в помещението и максимална изходяща мощност- 52,2 KW
Прогнозна стойност за обособена позиция 2- 8 902,67 лв.
Обособена позиция 3: Закупуване на оборудване за газово отопление за цеха на “ИРИНПРО” ЕООД, включващо топловъздушни апарати на пропан, с директно отопление с непосредствено вдухване на отоплителния въздух в помещението и максимална изходяща мощност 52,2 KW – 2 БРОЯ
Прогнозна стойност за обособена позиция 3- 21 364,11лв.
Обща прогнозна стойност по трите обособени позиции- 71 266,78 лева.
Процедурата за избор на изпълнител се провежда във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М90P001-1.078-0002 „По-здравословни условия на труд и социални придобивки в „ПЕТЯ-ИН“ ЕООД и „ИРИНПРО“ ООД, по схема за БФП BG05М90P001-1.078-0002 МИГ „Радомир-Земен“, мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ чрез ВОМР.
Тръжни документи, прикачени в сайта на „ПЕТЯ-ИН“ ЕООД: